• ได้รับรางวัลที่หนึ่งสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี2013 กระทรวงพาณิชย์
  • ได้รับรางวัล Good Design Award 2013 (Gmark) จาก Japan Institution of Design Promotion