Our Services

Product
Packaging
Communication
Marketing campaign
Design
Innovation

Product design

c-eco-design
การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าชุมชนจากชาวบ้าน รวมทั้งการออกแบบที่
คำนึงเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม กระทั่งการ
เก็บข้อมูลเพื่อขอการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ

Packaging design

d-product
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะ
สมกับสินค้า เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆเช่น การยืด
อายุสินค้า วิธีการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการออกแบบตามข้อ
กำหนดต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

Communication design

d-comm
การออกแบบการสื่อสารการตลาดทั้งด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งแบบ
Online และ Offline Marketing รวมถึงการ
วัดผลกระทบจากการดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม

Marketing campaign

d-mkt
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอวิธีการ
ทำกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ตรง
กับนโยบายของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้พร้อมปรับตัวเข้าสู่การเป็น“ธุรกิจที่ยั่งยืน”

Our Methodology

• Research & Analysis
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น (ช่วงนี้ต้อง ใช้เวลาและการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะเราเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรก ที่ติดนั้น…สำคัญที่สุด)
• Design Direction
ค้นหาแนวทางในการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• Generating & Develop Idea
ต่อยอดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความหลากหลาย
• Testing
นำตัวอย่างทั้งหมดทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบความรู้สึก, การใช้งาน และราคาที่เหมาะสม
• Refinement
พัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์                           -
• Production & Prototype
ทดสอบจริงพร้อมแก้ไขในรายละเอียดเพื่อให้ได้ต้นแบบที่สมบูรณ์

Our Concern

กระบวนการผลิต
การขนส่ง
คำนึงถึงผู้ใช้
การจัดการ / กำจัด
การเลือกและใช้วัตถุดิบ
ลดพลังงานการผลิต
ลดมลภาวะการผลิต
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ลดขนาดและน้ำหนัก
สามารถถอดประกอบ
หาวัตถุดิบใกล้แหล่งผลิต
ทนทาน
อเนกประสงค์
ทุกเพศ ทุกวัย
ใช้วัสดุย่อยสลายเร็ว
ใช้วัสดุที่นำกลับไปผลิตได้อีก
ง่ายต่อการซ่อมแซมใช้ซ้ำ
( วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ – Life Cycle Assessment )
( เศรษฐกิจหมุนเวียน - Circular Economy )