Back

ESG คืออะไร แนวทางการรักษ์โลกให้โกบอล

ESG คืออะไร ? ในแวดวงธุรกิจหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เรามักจะได้ยินคำว่า ESG มาอย่างแพร่หลาย แต่จริง ๆ แล้ว ESG คืออะไร มีหลักแนวคิดแบบไหน วันนี้พี่หมี ECOLIFE จะมาตอบข้อสงสัยนี้กัน

ESG คืออะไร

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการปรับตัว โดยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ทำให้นักลงทุนทั่วโลกสนใจแนวคิด ESG ที่เป็นกรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาพิจารณาในการลงทุนอีกด้วย

ESG คืออะไร ? 

เรียกได้ว่าเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในแวดวงการเงินการลงทุน เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงการรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่

1. Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ หลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ ของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยมลพิษ การจัดการของเสีย การรีไซเคิล การจัดการกับพลาสติก ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด รักษาและฟื้นฟู ลดการทำธุรกิจที่ทำลายธรรมชาติ

Environment

2. Social (สังคม) คือ หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดการจัดการความสัมพันธ์กับ ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างไร เช่น สุขภาพ ความเป็นอยู่ของพนักงาน, ค่าแรงที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม ไม่เอาเปรียบ 

ESG - Social

3. Governance (ธรรมาภิบาล) คือ หลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินงานทุกอย่างโดยสุจริตและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ESG - Government

ปัจจุบันแนวคิด ESG ถือได้ว่าเป็นสิ่่งที่ได้รับความนิยม จากผู้ประกอบการทั่วโลก พร้อมทั้งถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาว่า จะตัดสินใจลงทุนกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นแนวคิดที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG นั้นจะมีกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลโดยหน่วยงานมาตรฐานกลางหรือหน่วยงานภายนอก จึงเป็นการยืนยันความโปร่งใสอีกขั้น และอาจจะช่วยยกระดับผลิตภาพ ความสามารถในการแข่งขัน ผลประกอบการ และผลกำไรได้ด้วย

ความสำคัญของแนวคิด ESG

ก่อนหน้านี้ นักลงทุนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญในการเลือกลงทุนกับธุรกิจ หรือบริษัทที่ได้รับผลกำไรดี  แต่บทวิเคราะห์จากบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์หลายแห่ง ชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบัน การลงทุนในบริษัทที่มีแนวคิด ESG จะสร้างผลตอบแทนดีกว่าบริษัทที่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียวในระยะยาว ทำให้ทั้งนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน มีการให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดำเนินงานตามกรอบแนวคิด ESG มากขึ้น 

ESG คืออะไร

ผลการสำรวจนักลงทุนสถาบัน จาก State Street Global Advisors ในปี 2560 พบว่า พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และยังมีผลการศึกษาจาก Financial Planning Association ในปี 2563 โดยได้ทำการสำรวจกับผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน ผู้แนะนำทางการเงินมีการแนะนำนักลงทุนหรือมีการลงทุนด้วยตัวเอง ในกองทุนแบบ ESG มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจจากหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นการชี้ให้เห็นว่าการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลในตลาดการลงทุนมากขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยเองด้วย 

ESG แนวทางการรักษ์โลกให้โกบอล

“ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ได้กำหนดให้ธุรกิจหรือบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 

นอกจากนี้ สหภาพยุโรป (EU) ยังกำหนดให้ผู้จัดการกองทุนต้องเปิดเผยข้อมูล ESG ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งมีอีกหลายประเทศที่มีแผนจะบังคับใช้เกณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน หรือแม้แต่ประเทศไทย” – ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทที่ดำเนินงานตามกรอบแนวคิด ESG ที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ทำให้แนวคิด ESG อาจกลายเป็นกติการในการดำเนินธุรกิจไปแล้วก็ว่าได้ และอาจเป็นไปได้ว่า ในอนาคตสถาบันการเงินหลายแห่งจะไม่สนับสนุนเงินลงทุนให้กับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงแนวคิด ESG เช่น ธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น ESG จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางการรักษ์โลกที่เป็นสากล ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ท้ายที่สุดไม่ว่าภาคธุรกิจ นักลงทุน หรือแม้แต่พวกเราทุกคนเองก็ควรตื่นตัวและร่วมมือกันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน 

แหล่งที่มา:
https://www.tris.co.th/esg/

https://www.thairath.co.th/futureperfect/articles/2722573


บริษัท คิด คิด จำกัด คือหนึ่งในองค์กรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วน สำหรับการพัฒนาแนวคิด ESG และการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศของเราก้าวไปสู่ประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ และปรับเปลี่ยนโลก ให้น่าอยู่ขึ้นอีกครั้ง

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำเรื่องของความยั่งยืนให้สามารถจับต้องได้ วัดผลได้ ปรึกษาเราฟรี ติดต่อ:

E-mail: [email protected]

Tel: 084-281-1451


ติดตามข้อมูลข่าวสารของ คิดคิด และ ECOLIFE ได้ที่

Facebook: ECOLIFE

Website: คิดคิด / ECOLIFE

KIDKID
KIDKID

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy