• silde nestle-01

  • cover service-01

Consultant Service

c-eco-design
• Eco Design
Consult
ให้คำปรึกษา ด้านการทำวิจัย ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแนวความคิด การดูแลทุกขั้นตอน ของ Supply Chain : ตั้งแต่ จัดหาวัตถุดิบ / ส่วนประกอบ การผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดการ และกำจัด ผลิตภัณฑ์ (เมื่อหมดอายุ) รวมทั้งการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อขอฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน
c-eco-comm
• Eco Communicate
Design Consult
ให้คำปรึกษาด้าน การสื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร หรือ กิจ- กรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายด้วย แนวทางที่เหมาะสมกับลูกค้า
c-workshop
• Workshop & Training
Consult
ให้คำปรึกษา เพื่อหารูปแบบ และ กิจกรรมที่เหมาะสมสำ- หรับองค์กรและกลุ่ม เป้าหมายทางการตลาด ในการทำให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักเรื่องการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Eco Design Service

d-product
• Product &
Packaging Design
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
d-comm
• Communication &
Graphic Design
ออกแบบการสื่อสารที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, info- graphic, motion graphic, animation และ video clip เป็นต้น
d-mkt
• Marketing
Campaign Design
ออกแบบและพัฒนาแนวความ คิดเพื่อ กำหนดแนวทางทั้ง หมดในการทำกิจกรรมทางการตลาด สำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับสัง- คมและสิ่งแวดล้อม

Our Methodology

• Research & Analysis
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น (ช่วงนี้ต้อง ใช้เวลาและการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะเราเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรก ที่ติดนั้น…สำคัญที่สุด)
• Design Direction
ค้นหาแนวทางในการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• Generating & Develop Idea
ต่อยอดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความหลากหลาย
• Testing
นำตัวอย่างทั้งหมดทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบความรู้สึก, การใช้งาน และราคาที่เหมาะสม
• Refinement
พัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์                           -
• Production & Prototype
ทดสอบจริงพร้อมแก้ไขในรายละเอียดเพื่อให้ได้ต้นแบบที่สมบูรณ์

Our Concern

กระบวนการผลิต
การขนส่ง
คำนึงถึงผู้ใช้งาน
การจัดการ / กำจัด
การเลือกและใช้วัตถุดิบ
ลดพลังงานการผลิต
ลดมลภาวะการผลิต
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ลดขนาดและน้ำหนัก
สามารถถอดประกอบ
หาวัตถุดิบใกล้แหล่งผลิต
ทนทาน
อเนกประสงค์
ทุกเพศ ทุกวัย
ใช้วัสดุย่อยสลายเร็ว
ใช้วัสดุที่นำกลับไปผลิตได้อีก
ง่ายต่อการซ่อมแซมใช้ซ้ำ
(วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ – Life Cycle Assessment)