Our Services

Sustainable Innovation

Consultant

Image Application Service

Application Services

Image Product Design

Product Design

Image Packaging Design

Packaging Design

Image Communication Design

Communication Design

Image Marketing Campaign

Marketing Campaign

Our Methodology

• Research & Analysis
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น (ช่วงนี้ต้อง ใช้เวลาและการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะเราเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรก ที่ติดนั้น…สำคัญที่สุด)
• Design Direction
ค้นหาแนวทางในการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• Generating & Develop Idea
ต่อยอดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความหลากหลาย
• Testing
นำตัวอย่างทั้งหมดทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบความรู้สึก, การใช้งาน และราคาที่เหมาะสม
• Refinement
พัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์                           -
• Production & Prototype
ทดสอบจริงพร้อมแก้ไขในรายละเอียดเพื่อให้ได้ต้นแบบที่สมบูรณ์

Our Concern

กระบวนการผลิต
การขนส่ง
คำนึงถึงผู้ใช้
การจัดการ / กำจัด
การเลือกและใช้วัตถุดิบ
ลดพลังงานการผลิต
ลดมลภาวะการผลิต
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ลดขนาดและน้ำหนัก
สามารถถอดประกอบ
หาวัตถุดิบใกล้แหล่งผลิต
ทนทาน
อเนกประสงค์
ทุกเพศ ทุกวัย
ใช้วัสดุย่อยสลายเร็ว
ใช้วัสดุที่นำกลับไปผลิตได้อีก
ง่ายต่อการซ่อมแซมใช้ซ้ำ
( วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ – Life Cycle Assessment )
( เศรษฐกิจหมุนเวียน - Circular Economy )