• ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี 2013 จากกระทรวงพาณิชย์